Before News

Oct 1, 2014

Allah Rakhe Mehfooz Sab Ko Is Balaa Se

Allah Rakhe Mehfooz Sab Ko Is Balaa Se

Kehte Hain Tor Ishq Ka Kuch Nahi Hota...

Allah Rakhe Mehfooz