Before News

Aug 1, 2015

Hum Muhabbat Me Darakhton Ki Tarha Hain

Hum Muhabbat Me Darakhton Ki Tarha Hain Nasir
Jahan Lag Jaen Wahin Muddaton Khary Rehte Hain...

Hum Muhabbat Me