Nov 2, 2013

Qadmon Mein Taj-o-Takht Bhi Rakhe Gaye Magar

Qadmon Mein Taj-o-Takht Bhi Rakhe Gaye Magar,
Hum Ney Tumhari Yaad Ka Sodaa Nahi Kiya......!!

by: Muhammad Awais