Jan 1, 2014

Khud Gharz Hota To Hajoom Hota Sath

Khud Gharz Hota To Hajoom Hota Sath

Mukhlis Hun Is Liye To Tanha Hoon...

Khud Gharz Hota