May 15, 2014

Ab Teri Wazaahat Me Sadaaqat Nahi Rahi

Ab Teri Wazaahat Me Sadaaqat Nahi Rahi

Ab Apni Muhabbat Ki Safai Na Diya Kar...

Ab Teri Wazaahat Me