Jul 25, 2014

Para Hai Waasta Mohsin Muhabbat K Yazeedon

Para Hai Waasta Mohsin Muhabbat K Yazeedon Se

Yahan Hum Apni Ankhon Me Bhi Pani Rakh Nahi Sakte...

Para Hai Waasta Mohsin