Jul 7, 2014

Sajda Ho Be-Kuloos To Sajda Bhi Hai Gunah

Sajda Ho Be-Kuloos To Sajda Bhi Hai Gunah

Lagzish Me Ho Kuloos To Lagzish Namaz Hai...

Sajda Ho Be-Kuloos