Mar 31, 2015

Ye Bary Dukh Ki Bat Hai K Ab Hamara

Ye Bary Dukh Ki Bat Hai K Ab Hamara
Aik Dusray K Dukh Se Koi Wasta Nahi Raha Hai...

Ye Bary Dukh Ki