Jul 31, 2015

Tu Sadd K Dekh Main Bhajdi Asaan

Tu Sadd K Dekh Main Bhajdi Asaan
Je Jutti Pawan Te Kafar Akheen...

Tu Sadd K Dekh