May 5, 2016

Mohabbat Phool Jesi Hai

Mohabbat Phool Jesi Hai
Yaqeenan Bik Bhi Sakti Hai...

Submitted By: Najmi