Jan 18, 2017

Elaj Ye Hai K Majboor Kar Dia Jaun

Elaj Ye Hai K Majboor Kar Dia Jaun
Wagarna Yun To Kisi Ki Nahi Suni Mene...

Elaj Ye Hai