May 11, 2017

Badshahat Ka Aitbar Hai Kya

Badshahat Ka Aitbar Hai Kya
Ehtiyatan Faqeer Rehta Hun...

Badshahat Ka Aitbar