Aug 28, 2017

Sabar Be-Misl Tha Himmat Thi Bla ki Meri

Sabar Be-Misl Tha Himmat Thi Bla ki Meri
Par Teri Bat Thi Sehne Mein Zra Waqt Laga...

Sabar Be-Misl Tha