Sep 10, 2017

Aj Khud Ka Zameer He Sawal Kar Betha

Aj Khud Ka Zameer He Sawal Kar Betha
Kaha Hai Wo Mohabbat Jis Pe Naaz Tha...

Aj Khud Ka