Apr 15, 2018

Ab Tu Awaz Bhi Do Ge Tu Nahin Aaen Ge

Ab tu awaz bhi do ge tu nahin aaen ge
Totney walay qiyamat ki anaa rakhtey hein

Ab Tu Awaz Bhi Do Ge Tu Nahin Aaen Ge