May 8, 2018

Dusri Bar Bhi Hoti To Tumhi Se Hoti

Dusri bar bhi hoti to tumhi se hoti
Main jo bill farz mohabbat ko dobara karta

Dusri Bar Bhi Hoti To Tumhi Se Hoti