Jun 13, 2018

Her Kisi Ke Liyay Kahan Hoti Hain Eid Ki Khoshiyan

Her Kisi Ke Liyay Kahan Hoti Hain Eid Ki Khoshiyan


Her kisi ke liyay kahan hoti hain eid ki khoshiyan
Khoshiyan lata hay kahan sub ke liyay eid ka chand