Jul 30, 2018

Ghazab Ki Farmaish Hai

Ghazab Ki Farmaish Hai

Ghazab ki farmaish hai es dil na farman ki
Tum hote hum hote aur hatoun main hath hote