Jul 15, 2018

Shaeri Ke Liyay Kuch Khaas Nahi Chahiye

Shaeri Ke Liyay Kuch Khaas Nahi Chahiye

Shaeri ke liyay kuch khaas nahi chahiye
Ik yaar chahiye wo bhi daga baaz chahiye