Aug 1, 2018

Jis Ke Khiyal Se Labon Pe Tabassum Cha Ja Ey

Jis Ke Khiyal Se Labon Pe Tabassum Cha Ja Ey

Jis ke khiyal se labon pe tabassum cha ja ey
Haye kiya aalam hoga, agar wo ru baru aa jain