Aug 12, 2018

Kitna Mushkil Hay Zindagi Ka Safar

Kitna Mushkil Hay Zindagi Ka Safar

Kitna mushkil hay zindagi ka safar
Khuda ne merna haraam kiya aur logon ne jeena