Aug 13, 2018

Ruthey Gey Tum Se Istarha Ke Phir

Ruthey Gey Tum Se Istarha Ke Phir

ruthey gey tum se istarha ke phir
fateh ke siwa kuch bhi na parth sako gey