Sep 13, 2018

Dil Uth Sa Giya Hai

Dil Uth Sa Giya Hai

Dil uth sa giya hai in be rang logon se
Na wafa karte hain na reha karte hain