Sep 29, 2018

Sub Mujhay He Kehte Hain Ke Usay Bhool Ja

Sub Mujhay He Kehte Hain Ke Usay Bhool Ja

Sub mujhay he kehte hain ke usay bhool ja
Koi usay kiyon nahi kehta ke wo mera hojay