Oct 30, 2018

Kamal Ka Tana Diya Aaj Dil Ne

Kamal Ka Tana Diya Aaj Dil Ne

Kamal ka tana diya aaj dil ne
Agar koi tera hay tu kahan hay!