Sep 20, 2012

Hathiyar Hain, Auzaar Hain, Afwaaj Hain - Islamic

War-Islamic-poetry

Islamic Poetry

Hathiyar Hain, Auzaar Hain, Afwaaj Hain, Lekin
Wo Teen So Tera Ka Lashkar Nahi Milta…!!