Before News

Oct 20, 2013

Sab Se Kehta Hai Bus Tumhi Tum Ho

Sab Se Kehta Hai Bus Tumhi Tum Ho,
Ainaa Bhi Balaa Ka Jhoota Hai...

Sab Se Kehta Hai Bus