Aug 19, 2014

Galat Hai Ye Gumaan Tera Koi Tujh Par

Galat Hai Ye Gumaan Tera Koi Tujh Par Fida Hoga

Kisi Pe Kon Marta Hai Zarurat Mar Deti Hai...

Galat Hai Ye Gumaan