Oct 26, 2014

Yoon To KHUDA Se Mangne Jannat Gaya Tha

Yoon To KHUDA Se Mangne Jannat Gaya Tha Me

Karb-o-Balaa Ko Dekh Kar Niyyat Badal Gai...

Yoon To KHUDA