Nov 26, 2014

Racha Kar Dhong Ulfat Ka Hawas Dil Ki Bujhate

Racha Kar Dhong Ulfat Ka Hawas Dil Ki Bujhate Hain

Hawas Ka Naam Duniya Ne Badal Kar Ishq Rakha Hai...

Racha Kar Dhong