Mar 11, 2015

Khizan Me Shakh Se Girte Udaas Pattay Ne

Khizan Me Shakh Se Girte Udaas Pattay Ne
Mujhe Ye Dars Dia Hai Zawal Sab Ko Hai...

Khizan Me Shakh