May 28, 2015

Ye Rooh Bahir Se Jee Rahi Hai

Ye Rooh Bahir Se Jee Rahi Hai
Ye Jism Andr Se Mar Gaya Hai...

Ye Rooh Bahir