Jul 2, 2015

Khud-Kashi Aj Na Kar Mumkin Hai

Khud-Kashi Aj Na Kar Mumkin Hai
Kal Ka Din Aj Se Behtar Aye...

Khud-Kashi Aj