Feb 6, 2016

Agar Saadiq Hue Ap Apne Iqrar-e-Mohabbat

Agar Saadiq Hue Ap Apne Iqrar-e-Mohabbat Me
Talab Khud Kar Liye Jaenge Darbar-e-Mohabbat Me...

Agar Saadiq Hue