Mar 26, 2016

Yad Uski Mujhe Rakhti Hai Tawana Aatir

Yad Uski Mujhe Rakhti Hai Tawana Aatir
Ishq Uska Mujhe Burha Nahi Hone Deta...

Yad Uski Mujhe