Jul 29, 2016

Namaz Haj Roza Zaqat Apni Jagah

Namaz Haj Roza Zaqat Apni Jagah
Khidmat-e-Khalq Kisi Sawab Se Kam Nahi...

Submitted By: Mian Amar