Jul 17, 2017

Kamal Shakhs Tha Jisne Mujhe Tabah Kiya

Kamal Shakhs Tha Jisne Mujhe Tabah Kiya
Khilaf Us K Ye Dil Ho Saka Ab Bhi Nahi...

Kamal Shakhs Tha