Oct 10, 2017

Hai Ajab Cheez Ye Sharafat Bhi

Hai Ajab Cheez Ye Sharafat Bhi
Is Me Shar Bhi Hai Aur Afat Bhi...

Hai Ajab Cheez