Nov 27, 2017

Aziyat Ka Ye Maqam Bhi Darpaish Hai Ab

Aziyat Ka Ye Maqam Bhi Darpaish Hai Ab
Sehna Bhi Dard Hai, Kehna Bhi Kuch Nahi...

Aziyat Ka Ye