Apr 17, 2018

Na Murawat, Na Mohabbat

Na murawat, na mohabbat, na khuloos hai mohsin
Main to sharminda hoon is daur ka insaan ho kr

Na Murawat, Na Mohabbat