May 30, 2018

Bari ajeeb hai nadan dil ki khwaish yarab
Amal kuch nahi aur dil talabgar hai jannat ka

Bari Ajeeb Hai Nadan Dil Ki Khwaish Yarab