May 5, 2018

Suna Hey Koi Aur Bhi Chahney Laga Hey Tumhain

Suna hey koi aur bhi chahney laga hey tumhain
Hum sey burdh ker chahey tu usi key ho jana

Suna Hey Koi Aur Bhi Chahney Laga Hey Tumhain