Jun 10, 2018

Dunya Ko Chahney Wala Nikhar Jata Hay

Dunya Ko Chahney Wala Nikhar Jata Hay

Dunya ko chahney wala nikhar jata hay
Aur Allah ko chahney wala nikhar jata hay