Jun 22, 2018

Muhabbat Kabhi Khatum Nahi Hoti Sirf Bardhti Hay

Muhabbat Kabhi Khatum Nahi Hoti Sirf Bardhti Hay

Muhabbat kabhi khatum nahi hoti sirf bardhti hay
Ya tu sukoon ban ker ya phir dard ban ker