Jun 26, 2018

Zulm To Yeh Hai Woh Meri Post Tak Nahi Parthti

Zulm To Yeh Hai Woh Meri Post Tak Nahi Parthti

Zulm to yeh hai woh meri post tak nahi parthti
Had to yeh hai ke dil nikah ki ummed lagaye betha hai