Jul 16, 2018

Hum Ne Rakha Hay Dil Hatheli Per

Hum Ne Rakha Hay Dil Hatheli Per

Hum ne rakha hay dil hatheli per
Aap malik hain bismillAh kejiye