Jul 25, 2018

Kuch Tu Khaas Baat Hay Teri Fitrat Main

Kuch Tu Khaas Baat Hay Teri Fitrat Main

Kuch tu khaas baat hay teri fitrat main
Warna tujhay chahne ki khata bar bar na kerte