Aug 28, 2018

Waqt Ka Sutam Tu Daikhiye Hazoor


Waqt ka sutam tu daikhiye hazoor
Khud guzar giya hamain waheen chor ker