Sep 24, 2018

Aap Ne Keh DIYA Jise Apna

Aap Ne Keh DIYA Jise Apna

Aap ne keh diya jise apna
Wo tu sunte he mer giya hoga!