Sep 25, 2018

Badal Jati Hay Zindagi Ki Sachai Us Waqt

Badal Jati Hay Zindagi Ki Sachai Us Waqt

Badal jati hay zindagi ki sachai us waqt
Jub tumhara tumharay samne tumhara nahin rehta